Produkt turystyczny a wynajem namiotów

Wynajem namiotów to innowacja w branży turystycznej

Cena jest stosunkowo mało bezpiecznym instrumentem konkuren­cji. Klienci nie mają zaufania do zbyt niskich cen, kojarzą je z niskim standardem urządzeń oraz złą jakością usług, mogą także zażądać dodat­kowych upustów. Może mieć to również zastosowanie w odniesieniu do wynajmu namiotów.

W okresie recesji wiele hoteli oraz firm zarządzających atrakcjami turystycznymi wprowadzało specjalne zniżki, sprzedawało dwa produkty w cenie jednego itd. Znaczna część tego rodzaju specjal­nych ofert nie przynosi pożądanych efektów, ponieważ z powodu na­gminnego stosowania klienci nie przywiązują jakiejkolwiek wagi do rzeczywi­stej ceny. W przeciwieństwie do dóbr wytwarzanych, w innych sektorach go­spodarki produkt turystyczny charakteryzuje się tym, że każdy jego ele­ment odgrywa równorzędną rolę. Niekiedy elementy są wzajemnie powiązane w niezwykle skomplikowany sposób, a tylko jako całość dostar­cza nabywcy pełną gamę doznań ukierunkowaną na wynajem namiotów http://www.wynajem-namiotow.com.pl/.

Jedyną różnicą pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą pensjona­tami o tej samej liczbie pokoi oraz zbliżonej jakości usług, są niemate­rialne elementy produktu, takie jak: widok z okna pokoju, miły dla oka ogród, zaciszny klub czy ciepła atmosfera stworzona przez wła­ścicieli. Podstawowe komponenty produktu turystycznego są wprawdzie bardzo podobne, jednak można je łączyć w różny sposób oraz w zależności od składu kompozycji dostarczyć klientom wrażeń nieporównywalnych z tym, co oferują firmy konkurencyjne. Elementem wyróżniającym mo­że być: szybkość obsługi, prosty system rezerwacji, zryczałtowane usłu­gi (typu all inclusive) bądź uprzejmość pracowników pierwszego kontak­tu. To właśnie jest istotą strategii zróżnicowania, jeżeli przedstawiamy wynajem namiotów.

Silna marka jest także efektywnym instrumentem konkurencji dla małych firm. Można wzmocnić markę, chociażby eksponując przy każdej okazji identyfikator firmy, jakim jest jej logo, na budyn­ku siedziby, papierze korespondencyjnym oraz w materiałach promocyj­nych.­ Podstawą strategii zróżnicowania jest najwyższa jakość obsługi klienta oraz nowatorskie posługiwanie się instrumentami marketingowymi, a warunkiem jej powodzenia, zidentyfikowanie silnych stron firmy i wykorzystanie ich w grze rynkowej.

Mówiąc o wynajmie namiotów nie zapominajmy, iż strategia przywództwa kosztowego, czyli utrzymania kosztów na niskim poziomie, stwarza możliwość zainwestowania zaoszczędzo­nych środków finansowych w skuteczniejsze działania marketingowe bądź w rozwój nowych produktów, które zapewnią firmie przewagę konkurencyjną. Źródłem przewagi w tym przypadku jest nierzadko cena, niższa od cen konkurentów, dzięki przestrzeganiu dyscypliny wydatków. Strategia ta jest opłacalna zarówno dla dużych, jak i dla małych firm: dużym pozwala zwiększyć siłę nabywczą oraz odnosić ko­rzyści skali, małym zaś (np. pensjonatom),ściśle kontrolować koszty ogólne. Kontrola kosztów nie musi prowadzić do obniżenia cen, równie dobrze można ją potraktować jako metodę pozyskiwania środków finansowych na usprawnienie marketingu, zwiększania sprzedaży czy poprawę rentowności. Konkurowanie za pomocą ceny nie jest równo­znaczne z obniżaniem cen. Doskonała reputacja, która wynika z prze­strzegania najwyższych standardów jakości jest wystarczającym po­wodem do żądania wyższej ceny.

Mówiąc o wynajmie namiotów miejmy na uwadze, że strategia zróżnicowania polega na zaoferowaniu nabywcom jedynego w swoim rodzaju, wyjątkowego produktu (usługi), przewyższającego pod każ­dym względem propozycje konkurentów, za który można żądać wyższej zapłaty. Cechą wyróżniającą produkt turystyczny jest reputacja, szczególnie w przypadku pięciogwiazdkowych hoteli.