Leczenie chorób pasożytniczych a zarządzanie procesami w przedsiebiorstwie

Leczenie chorób pasożytniczych powinno odbywać się w dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie

To właściwie na najniższym poziomie zarządzania zachodzą te najbardziej intensywnie procesy doskonalenia. Co więcej, uznając, iż zarządzanie procesami jest dość ściśle związane ze strategią firmy, kierownictwo przedsiębiorstwa musi w ramach strategicznych celów jasno określić, jakie dane procesy gospodarcze są szczególnie ważne i jakie wymagania muszą one spełniać. Aktualnie, zważywszy na bardzo daleko idącą kooperację przedsiębiorstw, nie wystarczy tylko bowiem doskonalić te procesy w pojedynczych firmach, ale trzeba to robić w dokładnie całym łańcuchu dostaw. To jest właśnie działanie oraz myślenie w kategoriach stałego usprawniania procesów i jest źródłem rozwoju oraz sukcesów japońskich firm które, współpracują w ramach struktur keiretsu, koło specyficznych relacji między dostawcami i odbiorcami. Ma to zastosowanie w organizacjach, gdzie odbywa się leczenie chorób pasożytniczych http://www.esccap.pl/.

Stałe doskonalenie procesów jest wówczas immanentną częścią naprawdę wielu współczesnych koncepcji oraz metod zarządzania, a w szczególności koncepcji zarządzania poprzez jakość (TQM) oraz Lean Management, ale głównie klasycznej już koncepcji TPS (Toyota Production System). Te aktualne wymagania standardów międzynarodowych z zakresu zarządzania jakością zakładają, iż wdrażanie i funkcjonowanie takowych systemów zarządzania jakością powinno być bowiem oparte na koncepcji ciągłego doskonalenia, a organizacje, które chcą wdrożyć i wykorzystywać system zarządzania jakością powinny zastosować podejście procesowe i cykl ciągłego doskonalenia. Stałe doskonalenie procesów można także prowadzić z pomocą naprawdę wielu metod. Są pośród nich prócz standardowych już metod Kaizen oraz Six Sigma, takie metody, jak analiza FMEA, czyli analiza przyczyn czy też skutków wad, stosowana jest zazwyczaj do doskonalenia produkcyjnych procesów. Wówczas należy wiedzieć, że procesy produkcyjne, których usprawnianiem zainteresowano się wówczas najwcześniej, można doskonalić, stosując kilka innych metod oraz narzędzi, takich jak Poka-Yoke, DOE czy SPC. Natomiast Kaizen jest metodą japońską, a właściwie swoistą filozofią stałego usprawniania organizacji z udziałem prawie wszystkich pracowników. Wówczas Kaizen to nieustanna strategia doskonalenia dosłownie każdego dnia, poprzez każdego pracownika i w każdym miejscu. Jej głównym celem jest dość systematyczna poprawa wydajności procesów poprzez ich usprawnianie małymi krokami, orientacja na życzenia konsumentów wewnętrznych i zewnętrznych i również wykorzystywanie umiejętności, a przy tym doświadczeń wszystkich pracowników do rozwiązywania już istniejących problemów. W odniesieniu do leczenia chorób pasożytniczych warto wiedzieć, że Kaizen jest narzędziem zarządzania procesowego, a przedmiotem jego zainteresowania są cząstkowe procesy, wewnątrz procesu gospodarczego, nie sam proces gospodarczy. Właściwie w ten sposób ta metoda uzupełnia pewne koncepcje zajmujące się doskonaleniem tych całych procesów gospodarczych. Jej zastosowanie jest dość ściśle połączone z myśleniem zorientowanym procesowo, dlatego wychodzi się z założenia, iż należy usprawnić proces, aby poprawiły się wyniki.

Decydując się na leczenie chorób pasożytniczych w firmach należy mieć na uwadze, że stałe i ciągłe doskonalenie procesów, koło wymienionych wcześniej, posiada zupełnie inne ograniczenia co do jego zastosowania. Fundamentalnym ograniczeniem jest bowiem nieznajomość procesu, który ma być monitorowany oraz doskonalony. Bez takowej wiedzy niemożliwe są jakiekolwiek funkcje zarządzania procesami, nie mówiąc tu już o ich doskonaleniu. Z tą sytuacją można spotkać się jeszcze w naprawdę wielu organizacjach krajowych. Ciągłe doskonalenie procesów jest absolutnie właściwe dla operacyjnego zakresu działalności organizacji, lecz nie dla strategicznego. Nie jest prawidłowe dla strategicznej odnowy organizacji, ani dla przezwyciężania tych ostrych kryzysów organizacji, gdyż właśnie w takich sytuacjach bardziej odpowiednie jest zastosowanie metody reinżynierii.

Następnie preferencje bądź ich brak dla zastosowania rewolucyjnej czy też ewolucyjnej metody doskonalenia procesów wynikać mogą jedynie z samej struktury gospodarczych procesów. W związku z czym, jeżeli określony proces gospodarczy składa się bowiem z wielu procesów częściowych, a pośród nich także z procesów transportu oraz oczekiwania, to z ogromnie dużym prawdopodobieństwem można równie osiągnąć istotną poprawę produktywności tego właśnie procesu poprzez radykalne działania restrukturyzacyjne, aniżeli przez ciągłe doskonalenie. Stałe doskonalenie procesu może co prawda z tak zwanych dobrych procesów cząstkowych uczynić te lepsze, ale tylko w ograniczonym zakresie. W odniesieniu do leczenia chorób pasożytniczych nie należy zapominać, że optymalizacyjny potencjał ma w sobie wiele procesów gospodarczych, praktycznie w każdej organizacji. W związku z czym ta duża część strat powstaje nie w komórkach organizacyjnych, ale również w przejściach pomiędzy nimi, ciągłe doskonalenie wewnątrzkomórkowych procesów nic tu nie da.